Nacházíte se zde: Úvod » Obsah vzdělávání

Obsah vzdělávání

Školní vzdělávací program je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a v souladu s obecně platnými právními předpisy. Nabízíme kvalitní péči pro všechny děti naší školy. Snažíme se, aby byly děti v mateřské škole šťastné a spokojené.

V naší mateřské škole pracujeme s heterogenní skupinou dětí.Ve třídě jsou děti od 2,5 do 6 let. Děti jsou neustále nuceny mírnit své sociální chování vůči ostatním dětem.Učí se chovat jinak ke stejně starým dětem a jinak k mladším dětem.Učí se podřizovat,prosazovat,vytváří si základy k samostatnosti,ohleduplného chování a jednání,učí se vzájemně se respektovat.
MŠ je zapojená v celostátní síti mateřských škol se zájmem o ekologickou/environmentální výchovu/Mrkvička a od září 2015 se zapojila do programu Ekoškola,který v České republice koordinuje TEREZA.Na základě auditu konaného dne 4.4.2017 a posouzení zprávy z auditu komisí,byl naší mateřské škole udělen: - Mezinárodní titul Ekoškola - platný po dobu 2 let.Na jaře 2019 jsme tento titul zdárně obhálili a můžeme ho opět používat po dobu 2 let.


Téma školy: Čtvero ročních období se skřítkem Rákosníčkem


Tato vzdělávací nabídka je tvořena soustavou 4 tematických celků,které jsou dětem blízké a pokrývají celý vzdělávací program školy. Ve školním vzdělávacím plánu jsou stanoveny hlavní cíle, očekávané výstupy a nabídka činností.Časová dotace tematického celku je 3 měsíce.Časové členění je orientační-vše se odvíjí od zájmu dětí o dané téma.Každé téma prochází „povídáním“si na ranním kruhu.Co vím a co se chci dovědět.Po realizaci-co jsem se dověděl.
Tematické celky obsahují všechny oblasti vzdělávání a jsou naplňovány spontánní hrou,společně řízenými činnostmi a spontánním učením v hracích koutcích.K rovnoměrnému vývoji směřuje vyvážená nabídka druhů činností:jemnomotorických,hrubomotorických,pracovních a výtvarných,dramatických,hudebních,pohybových a badatelských činností, k rozvoji jazyka,předmamtematických a předčtenářské gramotnosti.Rozvíjíme dětskou zvídavost,potřebu objevovat.Konkrétní vzdělávací nabídka je zpracována v třídním programu a následně v týdenním plánu,který vždy vypracuje jedna ped.pracovnice ve kterém rozepíše konkrétní činnosti,které dětem nabídne.Týdenní plán je pružný a reaguje na zájem dětí a na různé nenadálé události.
Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích,které se v průběhu dne vyskytnou,děti si mohou svobodně vybírat podle toho,co je zaujme.
 

Upřednostňujeme:

  • prožitkové učení, které vychází ze zkušenosti a prožitku dětí, kde využíváme zahradu MŠ a blízké okolí
  • uplatňujeme didakticky cílenou činnost, spontánní učení, situační učení
  • aktivně podporujeme rozvoj komunikativních dovedností, předčtenářskou gramotnost a rozvoj hrubé a jemné motoriky-správné držení tužky….
  • vedeme děti k samostatnému řešení problémů a praktických situací
  • podporujeme dětskou zvídavost a potřebu objevovat
  • děti každý den cvičí

 

Prohlášení o přístupnosti ©2009-2024 Mateřská škola Nová Hradečná