Kriteria pro přijímání dětí

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Nová Hradečná 

Ředitelka Mateřské školy Nová Hradečná stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení §34 a §165 odst. 2 písm. b) Zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

I. Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem zpravidla od 3 let až do začátku povinné školní docházky.Vyjímečně i dětem mladším/od dva a půl roku-pokud rodiče pracují a s přihlédnutím k tělesné a psychické zralosti dítěte/.

Od 1. ledna 2017 mají rodiče zákonnou povinnost zapsat své dítě, které v nadcházejícím školním roce dosáhne 6 let, ve své spádové MŠ.

II. Děti, které v daném školním roce dosáhnou 6 let nebo mají odklad školní docházky a trvale bydlí v obci Nová Hradečná, budou přijaty vždy (v termínu zápisu do MŠ).

III. Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií, uvedených níže.  Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým bodovým ohodnocením.

KRITÉRIUM BODY

Trvalý pobyt dítěte v obci Nová Hradečná     10

Věk dítěte 5 let                                                10

Věk dítěte 4 roky                                               5

Věk dítěte 3 roky                                               5

Věk dítěte mladší než 3 roky                             1

MŠ navštěvuje sourozenec dítěte                    10

 

V případě rovnosti výsledného součtu bodů jednotlivých kritérií, bude pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodující individuální situace dítěte a datum narození dítěte.

                                                                                                       Zdeňka Maulerová,řed.MŠ

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti ©2009-2024 Mateřská škola Nová Hradečná