Kriteria pro přijímání dětí

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Nová Hradečná 

Ředitelka Mateřské školy Nová Hradečná stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení §34 a §165 odst. 2 písm. b) Zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

I. Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem zpravidla od 3 let až do začátku povinné školní docházky.Vyjímečně i dětem mladším/od dva a půl roku-pokud rodiče pracují a s přihlédnutím k tělesné a psychické zralosti dítěte/.

Od 1. ledna 2017 mají rodiče zákonnou povinnost zapsat své dítě, které v nadcházejícím školním roce dosáhne 6 let, ve své spádové MŠ.

II. Děti, které ve školním roce 2021/2022 dosáhnou 6 let nebo mají odklad školní docházky a trvale bydlí v obci Nová Hradečná, budou přijaty vždy (v termínu zápisu do MŠ).

III. Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií, uvedených níže. Kritéria jsou posuzována ke stavu k 1. září 2021. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým bodovým ohodnocením.

KRITÉRIUM BODY

Trvalý pobyt dítěte v obci Nová Hradečná     10

Věk dítěte 4 roky                                             10

Věk dítěte 3 roky                                               5

Věk dítěte mladší než 3 roky                            1

MŠ navštěvuje sourozenec dítěte                     10

Sociální potřebnost dítěte *                           0-10

* Ředitelka může přihlédnout při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ke zvýšené sociální potřebnosti dítěte vzniklé v důsledku nepříznivé sociální situace dítěte (např. dítě samoživitelky, osiřelé dítě, dítě v pěstounské péči, dítě, kterému v důsledku nepříznivé sociální situace hrozí sociální vyloučení apod.)

V případě rovnosti výsledného součtu bodů jednotlivých kritérií, bude pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodující individuální situace dítěte a datum narození dítěte.

Předpokládaný počet volných míst: 5                                                           Zdeňka Maulerová,řed.MŠ

 

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY                                      NOVÁ HRADEČNÁ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/22

Právnická osoba, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Nová Hradečná, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán, podle ustanovení § 34 odst. 3 a 5, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 1, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, jménem ředitelky mateřské školy rozhodla o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Nová Hradečná pro školní rok 2020/2021 s těmito registračními čísly:

REGISTRAČNÍ ČÍSLO DÍTĚTE VÝSLEDEK PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

1/21Přijat/a

2/21 Přijat/a

3/21 Přijat/a

4/21Přijat/a

5/21Přijat/a

6/21Přijat/a

7/21Přijat/a

8/21Přijat/a

 

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti ©2009-2021 Mateřská škola Nová Hradečná